ALGEMENE VOORWAARDEN TamaraStrijk Coaching

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Tamara Strijk Coaching haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

 

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Tamara Strijk Coaching heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Tamara Strijk Coaching zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Tamara Strijk Coaching.

 

1.3 Tamara Strijk Coaching: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 70523428 levert Tamara Strijk Coaching onder meer, diensten op het gebied van consultancy, trainingen, workshops.

 

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Tamara Strijk Coaching haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Tamara Strijk Coaching kan ten allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

 

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Tamara Strijk Coaching.

 

2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

 

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

2.4 Tamara Strijk Coaching behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen en eventuele wijziging of aanpassing zal tijdig worden gecommuniceerd. Bij lopende opdrachten krijgt de klant de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen als gevolg van de doorgevoerde wijzigingen of aanpassingen.

 

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Tamara Strijk Coaching zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Tamara Strijk Coaching is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Tamara Strijk Coaching zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Tamara Strijk Coaching te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

 

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Tamara Strijk Coaching niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

 

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Tamara Strijk Coaching, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

 

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Tamara Strijk Coaching uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Tamara Strijk Coaching, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Tamara Strijk Coaching een aanvang is gemaakt.

 

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Tamara Strijk Coaching de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom cq offerte dan zal dit worden besproken met de opdrachtgever. Voor het vervullen van meerwerkzaamheden moet apart opdracht worden gegeven door de opdrachtgever. Het gestelde in artikel 3.4 van deze voorwaarden is van overeenkomstige van toepassing.

 

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Tamara Strijk Coaching zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Tamara Strijk Coaching niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

 

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle aanbiedingen cq offertes van Tamara Strijk Coaching hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Tamara Strijk Coaching is niet aan aanbiedingen cq offertes gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Tamara Strijk Coaching zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

 

 

 

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Tamara Strijk Coaching nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Tamara Strijk Coaching daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Tamara Strijk Coaching op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

 

7.2 Tamara Strijk Coaching kan voor de uitvoering van de aan haar opgedragen cq overeengekomen werkzaamheden gebruik maken van de diensten van derden. Door acceptatie van het aanbod van Tamara Strijk Coaching, waaronder begrepen deze algemene voorwaarden, verklaart de opdrachtgever zich hier in op voorhand mee akkoord.

 

 

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van Tamara Strijk Coaching staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Tamara Strijk Coaching voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

 

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

 

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van Tamara Strijk Coaching en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Tamara Strijk Coaching steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Tamara Strijk Coaching kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

 

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

 

9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Tamara Strijk Coaching over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Tamara Strijk Coaching worden opgeschort, dit zonder dat Tamara Strijk Coaching dien ten gevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Tamara Strijk Coaching in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

 

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Tamara Strijk Coaching of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Tamara Strijk Coaching te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

 

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Tamara Strijk Coaching gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

 

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Tamara Strijk Coaching plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Tamara Strijk Coaching gerechtigd om de wettelijke rente te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

 

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Tamara Strijk Coaching toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

1 op 1 coaching / relatiecoaching

  • 100% betaling bij niet verschijnen zonder tegenbericht
  • 100% betaling bij schriftelijk annuleren tot 1 werkdag voorafgaand
  • 25% betaling bij schriftelijk annuleren t/m 3 werkdagen voorafgaand
  • 0% betaling bij schriftelijk annuleren vanaf 4 werkdagen voorafgaand

Training

  • 100% betaling bij niet verschijnen zonder tegenbericht
  • 100% betaling bij schriftelijk annuleren tot 3 werkdagen voorafgaand
  • 25% betaling bij schriftelijk annuleren t/m 5 werkdagen voorafgaand
  • 0% betaling bij schriftelijk annuleren vanaf 6 werkdagen voorafgaand

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

 

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

 

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

 

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Tamara Strijk Coaching desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

 

12.3 Tamara Strijk Coaching mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Tamara Strijk Coaching houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Tamara Strijk Coaching en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Tamara Strijk Coaching geleverde zaken en/of diensten.

 

13.2 Daarnaast is Tamara Strijk Coaching nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Tamara Strijk Coaching rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

 

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Tamara Strijk Coaching voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Tamara Strijk Coaching. Datzelfde geldt ook voor de door Tamara Strijk Coaching uit te brengen rapportages. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Tamara Strijk Coaching. Op alle door Tamara Strijk Coaching ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

 

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 Tamara Strijk Coaching is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Tamara Strijk Coaching houdt zich aan de terzake geldende privacy regelgeving en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN

16.1 Tamara Strijk Coaching behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Tamara Strijk Coaching.

 

16.2 Alle geschillen dan wel discussies die voortvloeien uit de dienstverlening van Tamara Strijk coaching, in de ruimste zin des woords zijn onderworpen aan het Nederlands recht.

 

16.3  De bevoegde rechter uit het Arrondissement Den Haag wordt aangewezen als forum waar geschillen verband houdende met de -uitvoering van- de overeenkomst tussen Tamara Strijk Coaching en opdrachtgever kunnen worden voorgelegd.